Back to Survival Japanese

ASKING THE WAY
sp32

 

1. Where is the subway station?   The bus stop is over there.
CHIKATETSU NO EKI WA DOKO DES KA?   ASOKO GA BAS-TEI DES.
2. Go straight. It's on your left.   7. Is it far?
KOKO O MASSUGU ITTE HIDARI DES.   SOKO WA TOOI DES KA?
3. Where is the taxi stand?   8. No. It's near.
TAKUSHII NORIBA WA DOKO DES KA?   IIE. CHIKAI DES.
4. Turn right at the next light.   *Where is it on this map?
TSUGI NO SHINGOO O MIGI DES.   KONO CHIZU NO DOKO DES KA?
5. Where is the bus stop?   *Can you say it again (slowly) ?
 BAS-TEI WA DOKO DES KA?   MOO ICHIDO (YUKKURI) ITTE KUDASAI.
6. It's in front of that tall building.    
ANO TAKAI BIRU NO MAE DES.  


sp35

KONO CHIZU NO DOKO DES KA? Where is it on this map?

MOO ICHIDO (YUKKURI) ITTE KUDASAI.
Can you say it again (slowly) ?VOCABULARY


sp38


1. Gakko wa no tonari des.  
2. Kyookai wa no mae des.  
3. Denwa wa no mae des.  
4. Yuubinkyoku wa no tonari des.  
5. Depaato wa Restaurant no des.
6. Hon-ya wa no tonari des.  
7. Yaoya wa no tonari des.  
8. Kusuri-ya wa no tonari des.  
9. Takushii-noriba wa no mae des.  
10. Bas-tei wa no mae des.  GAKKOO   SCHOOL
KOOEN   PARK
KYOOKAI   CHURCH
CHIKATETSU NO EKI   SUBWAY STATION
DENWA   TELEPHONE
BYOOIN   HOSPITAL
KOOBAN   POLICE BOX
SUUPAA-MAAKETTO   SUPER MARKET
YUUBIN-KYOKU   POST OFFICE
DEPAATO   DEPARTMENT STORE
HON-YA   BOOK STORE
YAO-YA   GROCERY STORE
KUSURI-YA   DRUG STORE
TAKUSHII-NORIBA   TAXI STAND
BAS-TEI   BUS STOP
GINKOO   BANK

MASSUGU

  STRAIGHT
MIGI   RIGHT
HIDARI   LEFT
MAE   IN FRONT OF
USHIRO   BEHIND
SOBA   BESIDE
TONARI   NEXT TO
MUKAI   OPPOSITE
TSUKIATARI   END OF A STREET
KOOSATENN   INTERSECTION
KADO   CORNER
SHINGOO   TRAFFIC LIGHT
TATEMONO,BIRU   BUILDING
KANBAN   SIGN, BILLBOARD
   Copyright by IMA Co., 1999